خانه خيرين ايران پي دي اف چاپ پست الكترونيكي
نوشته شده توسط مهندس گیوه چین   
سه شنبه, 07 فروردين 1397 08:09

در سال 1382 جمعي از خيران و فرهيختگان با تجربه با هدف طرح ساماندهي اقدامات نيكوكارانه موسسات خيريه را مطرح كردند . اين امر با استقبال سازمان بهزيستي كشور و تعداد زيادي از موسسات خيريه مواجه شد و مورد موافقت رياست محترم جمهور وقت قرار گرفت . ابتدا هيئت موسس از بين خيران با زمينه اهداف و تدوين اساسنامه خانه خيرين ايران تشكيل گرديد و با به عضويت گرفتن بيش از يك هزار موسسات خيريه فعال در سراسر كشور ، اولين شوراي مركزي و سپس هيئت رئيسه و بازرسين خانه خيرين ايران انتخاب و برابر ثبت به شماره 16622 مورخ 4/3/1383 رسما" فعاليت خود را شروع نمود .

خانه خيرين ايران خانه اي است براي هم انديشي اهل خير و موسسات نيكوكاري.

خانه خيرين ايران با حضور نمايندگان موسسات خيريه سراسر كشور تشكيل گرديده و در حقيقت نماينده و مدافع كليه موسسات خيريه مي باشد.

خانه خيرين ايران از سطح شهرستان با حضور نمايندگان موسسات خيريه تشكيل مي شود؛ بعد در سطح استان و نهايتاً خانه خيرين ايران بصورت كشوري تشكيل و فعاليت مي نمايد.

هر موسسه خيريه اي كه با اخذ مجوز از يكي از دستگاه هاي متولي، مجوز فعاليت دريافت كرده باشد مي تواند بعنوان عضو به خانه خيرين ايران بپيوندد.

خانه خيرين ايران هيچ تعهد اضافي براي موسسات خيريه ايجاد نمي كند و نقش تسهيل گر دارد.

موسسات خيريه مي توانند از طريق خانه خيرين ايران اطلاعات و روش كار ها و توانمنديهاي خود را به اشتراك گذارند و از روش كارهاي ديگر موسسات خيريه بهرهمند گردند.

خانه خيرين بمنظور استفاده از توانمندي ها و تجارب موسسات خيريه، سمينارها و نشست هاي منطقه اي  و كشوري با حضور نمايندگان موسسات خيريه برگزار مي نمايد.

خاانه خيرين بدنبال روش هايي است كه از همپوشاني خدمت رساني موسسات بكاهد و هماهنگي و همكاري بين موسسات را افزايش دهد.

خانه خيرين ايران با همكاري اساتيد و همكاران استاني و شهرستانها دوره هاي آموزشي براي كاركنان موسسات خيريه برگزار مي نمايد.

آخرين ويرايش : سه شنبه, 07 فروردين 1397 08:10
 
 

 

Friends Online

Powered by EvNix